European Journal of Translational and Clinical Medicine

Expand
Metrics
Views: 705
PDF downloads: 566
RIS downloads: 421
Other
Published: 25 November 2019

Zastosowanie bursztynianu metoprololu w leczeniu niewydolności serca oraz migotania przedsionków: przegląd systematyczny

DOI: 10.31373/ejtcm/113943
Eur J Transl Clin Med 2019 (vol. 2), Suppl. 4: 5-18
Publication date: 2019-11-25
e-ISSN: 2657-3156
Language: pl

Abstract

Wstęp: Leki β-adrenolityczne są jedną z najważniejszych grup leków działających na układ sercowo-naczyniowy i są uznawane za filar terapii chorób serca, takich jak niewydolność serca (heart failure, HF) oraz migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF). Metoprolol jest selektywnym lekiem β1-adrenolitycznym, szeroko stosowa- nym od lat 70. XX wieku.
Pytanie kliniczne: Pomimo aktualnych zaleceń, aby stosować bursztynian metoprololu w postaci tabletek o kontrolowanym uwalnianiu w konkretnych wskazaniach, takich jak HF i AF oraz pomimo sze- rokiego doświadczenia klinicznego w stosowaniu tego leku, opublikowano niewiele danych porównujących sto- sowanie metoprololu z innymi β-adrenolitykami u pacjentów z wspomnianymi wskazaniami.
Materiał i metody: Wykonano przegląd systematyczny badań typu head-to-head (czyli bez użycia placebo), w których bezpośrednio porównano metoprolol z innymi β-adrenolitykami w leczeniu HF lub AF. Pod uwagę wzięto tylko badania kliniczne oraz obserwacyjne; nie stosowano innych kryteriów wyszukiwania. Następnie dokonano oceny jakości wyszuka- nych artykułów.
Wyniki: Do analizy włączono 18 ze znalezionych 353 artykułów; 12 badań dotyczyło HF, a 6 AF. Sprawdzono również bibliografię załącznikową analizowanych artykułów pod kątem potencjalnie istotnych badań. Z przeanalizowanych danych wynika, że profilaktyka za pomocą odpowiedniej doustnej dawki metoprololu może zmniejszyć występowanie nowych napadów AF u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Dodatkowo, stosowanie metoprololu związane było ze zmniejszeniem śmiertelności oraz chorobowości w leczeniu HF.
Wnioski: Pomimo wprowadzenia na rynek nowszych leków z grupy β-adrenolityków z innymi właściwościami terapeutycznymi, me- toprolol nadal jest przydatnym lekiem w terapii HF oraz AF.

Keywords

metoprolol, β-adrenolityki, niewydolność serca, migotanie przedsionków

About the article

Submission:

Acceptance:

Online publication: 25 November 2019

Issue publication: 25 November 2019